prawny

Ostatnio zmodyfikowany: stycznia 23, 2022

prawny

Data wejścia w życie: stycznia 23, 2022

USŁUGI TE SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA ICH USŁUG LUB INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW W NICH ZAWARTYCH. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TYCH USŁUG, ICH TREŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH OD NAS NA WŁASNE RYZYKO.

ANI FIRMA ANI ŻADNA OSOBA POWIĄZANA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI USŁUG. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI SPÓŁKA ANI ŻADNA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI, ICH TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZBŁĘDNE, NIEPRAWIDŁOWE, ŻE USŁUGI LUB SERWER, KTÓRY JEST UDOSTĘPNIANY, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB ŻE USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE WPŁYWA NA GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Z WYJĄTKIEM ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, UZNAJESZ OCHRONĘ NAS I NASZYCH KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELÓW ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, KARNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, JEDNAK, KTÓRE SĄ WYSTĄPIONE (WŁĄCZNIE Z PONOSZONYMI KOSZTAMI SPORY I ARBITRAŻ LUB POSTĘPOWANIE LUB ODWOŁAWANIE, JEŚLI TAKIE MA, BEZ WSTĄPIENIA SPORY LUB ARBITRAŻU), CZY W KONTRAKCIE, ZANIEDBANIACH LUB INNYCH CZYNNOŚCIACH WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU SZKÓD CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAWA, USTAWY, REGULAMINU LUB PRAWA FEDERALNEGO, PAŃSTWOWEGO LUB LOKALNEGO, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA . Z WYJĄTKIEM ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, JEŚLI JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI, BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKTY I/LUB USŁUGI I W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ WYKONYWANE SZKODY WTÓRNE. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD KARNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC WCZEŚNIEJSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Kiedy odwiedzasz lub wchodzisz w interakcję z naszymi witrynami, usługami lub narzędziami, my lub nasi autoryzowani dostawcy usług możemy używać plików cookie do przechowywania informacji, aby zapewnić Ci lepsze, szybsze i bezpieczniejsze korzystanie z serwisu oraz w celach marketingowych.

To narzędzie służy wyłącznie do celów informacyjnych. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładne dane, użytkownicy muszą potwierdzić, że niniejsza strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność. Tylko Twój bank może potwierdzić prawidłowe informacje o koncie bankowym. Jeśli dokonujesz ważnej płatności, która ma krytyczne znaczenie czasowe, zalecamy najpierw skontaktować się z bankiem.